גמל-ופנסיה-שלנו-image-1

“גמל ופנסיה שלנו” תציע לכולנו רווח משולש: ניהול מקצועי, חסכון בדמי ניהול וניהול ההשקעות תוך שמירה על עקרונות חברתיים שחשובים לכולנו. “גמל ופנסיה שלנו” תפעל בניהול מקצועי, שקיפות והוגנות למען עמיתיה – שהם בעליה.

כלל החסכון הפנסיוני של הציבור בישראל מסתכם בכ- 830 מיליארד ש”ח, כש- 98% מהם מנוהלים על ידי 5 חברות ביטוח. כל חברות הביטוח המנהלות את הכסף כיום פועלות על פי כללים ומטרות דומות:

  • מטרת חברות הביטוח היא מיקסום רווח לבעלי מניות – אין זהות אינטרסים עם ציבור החוסכים.
  • דמי הניהול בלתי שוויוניים – החלשים והבלתי מאוגדים משלמים דמי ניהול גבוהים ומסבסדים אתקבוצות הלחץ החזקות שזוכות לדמי ניהול נמוכים.
  •  בעלי חברות הביטוח מחזיקים גם בגופים בהם מושקע הכסף, דבר שיוצר ניגוד עניינים מובנה.
  • אין חשיבה על בניית מוצרים יחודיים לשכבות מוחלשות.
  • תמהיל תיק ההשקעות אינו מעניק עדיפות לפרוייקטים לאומיים נושאי תשואה סולידית כגון דיור בר השגה, אשפוז סיעודי, תחבורה ותשתיות.
  • אין יעוץ פנסיוני בלתי תלוי, שכן הסוכנים מקבלים את שכרם מחברות הביטוח ולא מהחוסכים.

את המציאות הזו צריך לשנות – ומהר. רק גוף לניהול כספים פנסיוניים, אשר עוסק אך ורק בזה, ואינו למטרות רווח – יוכל ליצור את השינוי.

הפתרון “שלנו”:

הקמת גוף השקעות פנסיוני, שלא למטרות רווח, בבעלות קואופרטיב “שלנו”, שינוהל במקצוענות, יקיים עקרונות של שקיפות, שוויון, סולידריות ודמוקרטיה ויספק לחוסכים יעוץ בלתי תלוי, ניהול מקצועי וסולידי תוך שמירה על עלויות נמוכות. בכך הוא יהווה רף לשוק הפנסיוני כולו.

  • דמי הניהול יהיו שווים לכל, ללא מתן יתרון לקבוצות מסוימות על פני אחרות.
  •  דמי ניהול נמוכים ככל האפשר, שיפחתו ככל שגודל התיק המנוהל הכללי יגדל.
  •  פערי שכר קבועים מראש בין עובדים בכירים לזוטרים.
  •  ניהול רזה – רמת הוצאות נמוכה יחסית לענף.
  •  ועדת השקעות תפעל במקצועיות ובעצמאות מלאה ובכפוף לערכים שלנו.
  •  מדיניות ההשקעות, תיק ההשקעות והשינויים בו יפורסמו מידי שבוע באתר האינטרנט.
  •  ועדה מייעצת תקבע עקרונות לגבי סוגי החברות בהן יושקעו הכספים.
  •  “גמל ופנסיה שלנו” לא תשקיע בחברות עם התנהלות עסקית שנויה במחלוקת ומזיקה לסביבה.
  •  יקבעו עקרונות ברורים לגבי דרך ההצבעה של “גמל ופנסיה שלנו” במקרים של הסדרי חוב, עסקאות בעלי עניין, חלוקת דיבידנד ושכר בכירים בגופים המושקעים.
  •  כל עמית ב”גמל ופנסיה שלנו” יוכל לקבוע באיזה מסלול יושקע כספו, לרבות על פי קריטריונים חברתיים.
  •  רווחי “גמל ופנסיה שלנו” יושקעו בחיזוק האיתנות הפיננסית והוזלת השירותים לעמיתים.
  •  תוכנית ליווי ובקרה לעמיתים לרבות תוכנית חינוך פיננסי ופנסיוני.

“גמל ופנסיה שלנו” תציע לכולנו רווח משולש: ניהול מקצועי, חסכון בדמי ניהול וניהול ההשקעות תוך שמירה על עקרונות חברתיים שחשובים לכולנו. “גמל ופנסיה שלנו” תפעל בניהול מקצועי, שקיפות והוגנות למען עמיתיה – שהם בעליה.

בימים אלו אנו עוסקים בגיבוש הבקשה לממונה על הביטוח באוצר לקבלת אישור לניהול קופת גמל מפעלית וקרן השתלמות במקביל לבניית התשתית הארגונית לפעילות.

בכוונת הקואופרטיב להרחיב בעתיד את פעילות הפנסיה באמצעות “גמל ופנסיה שלנו” על ידי הקמת קרן פנסיה לחברי ועמיתי הקואופרטיב.

עוד באותו נושא